Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de marktdeelnemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Naleving en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenprocedure

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument via een overeenkomst op afstand producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft en een handelaar of een derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert krachtens een overeenkomst tussen die derde en de handelaar;
2. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: een natuurlijk persoon wiens handelingen niet worden verricht ten behoeve van een doel dat verband houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
6. Verlengde duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel - e-mails daaronder begrepen - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op zodanige wijze op te slaan dat deze gemakkelijker kan worden gebruikt of geraadpleegd gedurende een periode die strookt met het doel waarvoor de informatie is bestemd en die de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor het herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor het herroepingsrecht dat is opgenomen in bijlage I bij deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht tot het verstrekken van Bijlage I indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de handelaar en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig hoeven te zijn.

 

Artikel 2 - Identiteit van de handelaar

Noem handelaar: Brickmeetsbyte b.v., handelend onder de naam LiveHelfi

Adres:

d'n Office

Loopkantstraat 25

5405 AC Uden

Nederland.

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de handelaar telefonisch bereikbaar is: +31302271015 van 9.00 tot 20.30 uur.

E-mailadres: [email protected]

Kamer van Koophandel: 32115030

BTW-identificatienummer: NL811321575B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De handelaar zendt de consument uiterlijk bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan opslaan:
6. het kantooradres van de vestigingsplaats van de handelaar waar de consument met klachten terecht kan;
7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;
8. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
9. de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; de kosten van levering, voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
10. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor het herroepingsrecht.
12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

1. De consument kan een overeenkomst betreffende de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer kan de consument vragen om de reden van herroeping, maar verplicht de consument niet tot opgave van de reden(en).
2. De in artikel 1 aangegeven bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
- indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde partij, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een afwijkende levertijd weigeren.
- indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- in geval van overeenkomsten tot het geregeld afleveren van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

In geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd:


1 . De in artikel 3 aangegeven bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst. 
2. Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde herroepingstermijn.
3. Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn heeft verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd, indien de consument niet op de hoogte is van zijn herroepingsrecht:

Indien de handelaar de consument niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde herroepingstermijn.

Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn heeft verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de afkoelingsperiode gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan wat in lid 1 is toegestaan.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien de ondernemer hem niet vóór of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke voorgeschreven informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, deelt hij dit binnen de bedenktijd mee aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.

2. De consument zal het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag volgend op de in artikel 1 bedoelde mededeling, aan de ondernemer retourneren dan wel aan een door de ondernemer aangewezen vertegenwoordiger ter beschikking stellen. Dit hoeft niet te gebeuren als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval de terugzendingstermijn in acht genomen indien hij het product vóór het verstrijken van de bedenktijd retourneert.

3. De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, en met inachtneming van de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berust bij de consument.

5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten zelf moet dragen of indien de ondernemer aangeeft deze kosten zelf te willen dragen, komen de kosten van het terugzenden van het product voor rekening van de consument.

6. Indien de consument na een uitdrukkelijk verzoek daartoe eerst de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid tijdens de bedenktijd aanvangt, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is met dat deel van de verbintenis dat de ondernemer op het moment van de herroeping is nagekomen, in vergelijking met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet marktklaar zijn gemaakt in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, indien:

a. de handelaar de consument niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de vergoeding van de kosten in geval van herroeping of het modelformulier voor herroeping, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming gedurende de bedenktijd.

8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

a. hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd die aan de levering voorafgaat;

b. hij niet heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren bij het geven van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft deze verklaring van de consument niet bevestigd.

9. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Indien de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt om de overeenkomst langs elektronische weg te herroepen, stuurt hij na ontvangst van deze kennisgeving onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer betaalt alle door de consument gedane betalingen, inclusief de door de ondernemer in rekening gebrachte verzendkosten voor het teruggezonden product, onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument van de ontbinding op de hoogte is gesteld, aan de consument terug. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten met de terugbetaling totdat hij het product heeft ontvangen of, indien dit eerder is, totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

3. De ondernemer gebruikt dezelfde betaalmethode als de consument voor de terugbetaling, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument gratis.

4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, doch uitsluitend indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van een openbare verkoping. Onder openbare verkoop wordt verstaan een wijze van verkoop waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan consumenten die onder toezicht van een veilingmeester persoonlijk aanwezig zijn of in de gelegenheid worden gesteld om de veiling bij te wonen en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is aangevangen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij het recht tot herroeping verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 van het Burgerlijk Wetboek en personenvervoerovereenkomsten;

5. Dienstenovereenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en niet voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en horeca;

6. Contracten voor vrijetijdsbesteding, indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering daarvan;

7. Producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon zijn bestemd;

8. Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die door hun aard na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

11. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of periodieken, met uitzondering van abonnementen daarop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een tastbare drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen ten aanzien van BTW-tarieven.
2. Afwijkend van de vorige paragraaf, kan de ondernemer producten of diensten tegen variabele prijzen aanbieden, indien deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft:
6. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. De prijzen in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW.

 

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor andere dan de gebruikelijke aanduiding.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als extra garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan elke verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die een consument meer rechten of vorderingen toekent dan die welke de wet hem toekent voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform de vorige paragraaf betaalt de ondernemer de consument onmiddellijk het door hem betaalde bedrag terug.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Verlengde duur transacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging

De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst van onbepaalde duur die is gesloten voor de geregelde levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de geregelde levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, op te zeggen tegen het einde van de vastgestelde termijn, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Met betrekking tot overeenkomsten zoals beschreven in de eerste twee leden kan de consument:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt blijven tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;

- ze opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn gesloten;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als die welke voor de ondernemer is vastgesteld.

Verlenging

Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten kan niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van dag- of weekbladen of tijdschriften automatisch worden verlengd met een vaste duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan voor de geregelde levering van producten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en, in geval van een overeenkomst om regelmatig, maar minder dan eenmaal per maand, dag- of weekbladen of tijdschriften te leveren, met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de regelmatige levering, bij wijze van introductie, van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of kennismakingsabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of de kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor meer dan een jaar, heeft de consument na een jaar te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen voortijdige beëindiging van de overeenkomst verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden geen andere datum is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft de consument, nadat hij door de ondernemer op de hoogte is gesteld van de betalingsachterstand, 14 dagen de tijd om aan de betalingsverplichting te voldoen; bij gebreke van betaling binnen deze 14 dagen is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,-; en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan van deze bedragen en percentages afwijken in het voordeel van de consument.

 

Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer heeft een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument beschikt over een termijn van ten minste 4 weken om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

 

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Model van het intrekkingsformulier

Model herroepingsformulier

(Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Op: [naam van de ondernemer]

Geografisch adres van de ondernemer

[ faxnummer van de ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van de ondernemer]

 

- Ik/Wij* delen hierbij mede dat ik/wij* hierbij onze overeenkomst bekendmaken betreffende

de verkoop van de volgende producten: [productnaam]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [Aanduiding van de digitale inhoud]*.

de levering van de volgende dienst: [aanduiding van de dienst]*,

herroeping/annulering*

 

- Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling in geval van diensten of ontvangst in geval van producten].

 

- Naam van de consument(en)

 

- [Consumentenadres(sen)]

 

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat wel van toepassing is.